Alleen voor ondernemers  

Alleen voor bedrijven

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Algemene voorwaarden Würth Nederland klantenpas

Klantenpas

Würth Nederland B.V. voert het SpaarPlan uit. Daarbij zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de Würth klantenpas verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan.

Gebruik klantenpas

Als houder van de Würth klantenpas kunt u op vertoon van deze kaart bij alle Würth vestigingen materialen kopen. Wanneer u de pas laat scannen bij het invoeren van de order dan kunt u bovendien punten sparen. De klantenpassen blijven eigendom van Würth Nederland B.V. De Würth klantenpas is geen betaalmiddel.

Punten sparen

Punten worden alleen verstrekt bij afhaalorders. De door u gespaarde punten kunt u bij Würth Nederland B.V. inwisselen voor tevoren vastgestelde geschenken tegen het daarbij aangegeven aantal punten.

Punten bij Würth

Bij Würth spaart u 1 punt per besteding van € 25 voor geplaatste orders afgehaald in de Würth Shop.

Geldigheidsduur gespaarde punten

De gespaarde punten worden per kalenderjaar getotaliseerd. De punten zijn na het kalenderjaar waarin ze gespaard zijn nog 2 jaar geldig. Indien er gedurende een onafgebroken periode van zes maanden geen punten op uw pas zijn bijgeschreven, zijn wij gerechtigd om na deze periode de op uw kaart bijgeschreven punten te annuleren, tenzij u ons schriftelijk heeft laten weten dat u de kaart wilt handhaven.

Eventuele fiscale consequenties voortvloeiend uit het spaarplan zijn voor risico van de klant.

Inschrijving

Iedere klant van Würth Nederland B.V. kan een klantenpas aanvragen waarmee tevens kan worden deelgenomen aan het Würth SpaarPlan. Uw gegevens kunt u op het formulier uit onze folder invullen en afgeven bij een Würth Shop of u kunt uw klantenpas via onze website aanvragen.

Sparen en verzilveren met de Würth klantenpas

Naast het sparen van punten kunt u met uw klantenpas ook bepaalde geschenken bestellen. Würth behoudt zich het recht voor om naar een identificatiebewijs te vragen. Aan het hierboven gestelde kunt u geen rechten ontlenen en Würth Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om een transactie te weigeren.

Verlies, diefstal en beschadiging van uw klantenpas

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van uw klantenpas kunt u een nieuwe pas kopen à € 1,-. Verlies of diefstal kunt u melden bij uw Würth Shop d.m.v. het invullen van een mutatieformulier. De mutatieformulieren vindt u in elke Würth Shop.

Würth Nederland B.V. zal ervoor zorgdragen dat het saldo aan gespaarde punten op de nieuwe pas worden overgezet.

Het sparen en verzilveren van punten

U spaart punten wanneer u materialen koopt bij Würth Nederland B.V. Wij kunnen de op uw pas bij- of afgeschreven punten annuleren, indien achteraf blijkt dat er ten onrechte punten op uw kaart zijn bij- of afgeschreven. Wanneer er sprake is van “retour op order” waarbij punten zijn gespaard dan zal het betreffende aantal punten in mindering worden gebracht.

Gebreken in de geleverde artikelen dienen binnen acht dagen per aangetekend schrijven gemeld te worden bij Würth.

Nederland B.V. (Het Sterrenbeeld 35, 5215 MK ‘s-Hertogenbosch), onder vermelding van Würth SpaarPlan. Het is niet toegestaan de geleverde goederen zonder toestemming van Würth Nederland B.V. terug te zenden. Deze toestemming wordt enkel gegeven in het geval van fabricage- en/of leveringsfouten. De goederen in kwestie dienen dan in de originele verpakking te worden teruggezonden.

Het inwisselen van punten

U heeft het recht de op uw pas bijgeschreven punten in te wisselen tegen geschenken. Het is niet toegestaan/mogelijk punten te verkopen of te ruilen. De punten kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld. Door middel van o.a. brochures en folders zullen wij u op de hoogte houden van de geschenken die u kunt verkrijgen. Daar in kunt u ook lezen hoeveel punten u nodig heeft en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn.

Aansprakelijkheid

Würth Nederland B.V. kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van uw klantenpas, frauduleus inwisselen van punten of voor de gevolgen van een vertraging bij vervanging van een verloren c.q. gestolen kaart. Indien u vermoedt dat er een foutieve bij- of afschrijving heeft plaatsgevonden dan bent u verplicht dit schriftelijk te melden bij Würth Nederland B.V.. Wanneer u onterecht verkregen punten verzilvert dan bent u verplicht aan Würth Nederland B.V. een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte geschenken. Würth kan bij vermoeden van fraude de klantenpas blokkeren.

Wijzigingen

Würth Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om geschenken in te trekken, deze te wijzigen of nieuwe toe te voegen. Wij zullen u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden. Tevens behouden wij ons het recht voor het benodigd aantal punten dat voor een geschenk ingewisseld moet worden te wijzigen.

Beëindiging deelname

U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het programma te beëindigen. Dat kunt u doen door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen of door een mutatieformulier in te vullen in een van de Würth Shops.

In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het programma, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ons, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en de bijgeschreven punten op uw pas te annuleren.

Wij behouden ons het recht voor de waarde van de spaarpunten of de invulling van het spaarprogramma aan te passen of het spaarprogramma te beëindigen. In geval van beëindiging heeft u nog zes maanden het recht om de op uw pas bijgeschreven punten te verzilveren.

Adreswijziging

Correspondentie met betrekking tot het programma zal worden gezonden naar het bij ons geregistreerde laatste adres dat u als kaarthouder aan ons heeft opgegeven. In geval van een adreswijziging dient de pashouder dit schriftelijk of via de Würth Shop door te geven aan Würth Nederland B.V. onder vermelding van uw oude en nieuwe adres, uw pasnummer en uw geboortedatum. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van het mutatieformulier.

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens zijn opgenomen in ons bestand. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet worden behandeld. De bestanden zijn aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Wanneer u geen aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u dat schriftelijk aangeven.

Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het spaarprogramma kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken door een brief te schrijven naar: Würth Nederland B.V., t.a.v. Würth SpaarPlan, Antwoordnummer 11035, 5200 VC ‘s-Hertogenbosch.

Tot slot

Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zullen u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u aan op http://www.wurth.nl/. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.