Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Würth Nederland B.V. te ’s-Hertogenbosch

Artikel 1 ALGEMEEN

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Würth-Nederland B.V. (hierna te noemen: Würth), gedane aanbiedingen en offertes en op alle door Würth gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers (hierna te noemen: wederpartij) betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betalingen aan Würth. Afwijkende bedingen binden Würth slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Würth niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Würth, voor de uitvoering waarvan door Würth derden dienen te worden betrokken.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Würth en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden zoveel mogelijk in lijn met de overige bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn met deze algemene voorwaarden.

7. Indien Würth niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Würth in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden alsnog te verlangen.

Artikel 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. Alle offertes en aanbiedingen van Würth zijn, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, vrijblijvend en geldig gedurende 5 werkdagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) of het doen van een aanbieding, tenzij (i) in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld of (ii) Würth de offerte binnen deze termijn intrekt vanwege haar moverende redenen. Een offerte of aanbieding vervalt sowieso indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is.

2. Binnen de genoemde termijn van 5 werkdagen dient wederpartij de offerte of de aanbieding te bevestigen of te verwerpen. Na het verstrijken van de termijn van 5 werkdagen behoudt Würth het recht voor de offerte of de aanbieding te laten vervallen.

3. De offerte of de aanbieding kan online worden geaccepteerd of worden bevestigd per e-mail. Na bevestiging door Würth van de opdracht ontvangt wederpartij na levering een factuur, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Würth’s medewerkers binden Würth slechts indien zij door Würth schriftelijk zijn bevestigd. Door Würth aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina hebben enkel het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen en door Würth schriftelijk bevestigd.

4. Würth kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan dan wel behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld op de offerte of de aanbieding, en voor zover van toepassing andere heffingen van overheidswege of eventuele nader in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Würth behoudt zich het recht voor eventuele nadere kosten achteraf aan wederpartij in rekening te brengen.

6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Würth daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Würth schriftelijk anderszins bevestigt.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Würth niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offerte gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 PRIJZEN

1. Alle door Würth te berekenen prijzen zijn in Euro’s, tenzij Würth schriftelijk anderszins bevestigt.

2.De door Würth te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij Würth verkrijgbaar is. Würth behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen.

3. Würth heeft op basis van het in lid 2 bepaalde het recht om de prijzen in geval van veranderende inkoopcondities of materiaalkosten van meer dan 5% naar boven bij te stellen ook tijdens de duur van de overeenkomst.

4. Verzekerings- en vrachtkosten, de kosten van aangetekende, rembours-, en express zendingen alsmede de kosten van verzending anders dan de standaardverpakking worden door Würth doorberekend aan wederpartij. Aan de wederpartij in rekening gebrachte verpakkingskosten worden voor 100% gecrediteerd na franco terugzending in onbeschadigde staat en in de originele verpakking.

5. Voor door Würth verrichte diensten en leveringen zijn de overeengekomen honoraria bindend. Verwezen wordt naar de specificaties van de afhandeling en vrachtkosten vermeld op de website van Würth (www.wurth.nl). Hier is ook informatie te vinden over leveringen van geringe waarde en kleine orders.Lees hier de specificaties van de afhandeling en vrachtkosten.

Artikel 4 TIJDSTIP VAN LEVERING

1. Würth zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de tussen partijen overeengekomen overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Würth derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht om de bestelling te annuleren of ontvangst/betaling op te schorten/ weigeren en er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding dan wel aanspraak gedaan worden op gevolgschade.

2. Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

3. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Würth te harer keuze hetzij leveren op een door Würth te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Würth op schadevergoeding.

Artikel 5 OVERMACHT

1. Würth is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Würth geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Würth niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Würth of van derden daaronder begrepen. Würth heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Würth haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Indien Würth door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Würth na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Würth bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.

4. Indien Würth door omstandigheden, opgekomen als hiervoor bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Würth komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd. Voor zover Würth ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Würth gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, een epidemie of pandemie (zoals Covid-19), oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Würth door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 6 AFLEVERING EN RISICO-OVERGANG

1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken, waaronder het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering, vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde.

2. Indien het door de wederpartij aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd, zodra zij zijn afgeleverd.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt Würth de wijze van vervoer.

4. De verzekering, dekt het risico van verlies of beschadiging der zaken tijdens het vervoer.

5. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst direct te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar Würth moet worden verzonden, en zich terstond met Würth in verbinding te stellen.

6. Würth is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.

Artikel 7 EIGENDOMSOVERDRACHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Würth wegens wanprestatie van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Würth zich de eigendom van de zaken voor. Würth behoudt zich de eigendom van zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, inclusief met de levering samenhangende koopprijs, kosten, rente, heffingen en belastingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Würth zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Würth naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Würth heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Würth heeft voldaan c.q. deugdelijk is nagekomen.

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Würth, in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt.

3. Indien er gerede twijfel bij Würth bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is Würth bevoegd levering en verzending totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door deze vertraagde (af-)levering geleden schade.

4. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen of op enige wijze te bezwaren.

5. Naast het feit dat Würth steeds onder eigendomsvoorbehoud levert, doet zij dat ook met een voorbehouden pandrecht op alle zaken die zij levert.

6. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Würth veilig te stellen.

7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Würth daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Würth ter inzage te geven. Voor zover nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Würth bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9. Voor het geval Würth haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Würth en door Würth aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Würth zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 BETALING

1. Betaling dient conform tussen partijen overeengekomen betalingsafspraken, zonder aftrek of verrekening per omgaande bij aflevering aan Würth te worden voldaan op een door Würth aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.

3. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Würth niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Würth geleden en te lijden schade.

5. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

6. Würth heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. Würth kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Würth kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Würth verschuldigde.

9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

10. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro.

Artikel 9 RECLAMATIES

1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Würth gedane of niet gedane leveringen of op facturen van Würth, moeten schriftelijk bij Würth worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst goederen, mede om Würth in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.

2. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Würth. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn - ongeschonden staat in de originele verpakking aan Würth worden teruggezonden op kosten van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.

3. Zolang zaken niet teruggezonden en door Würth akkoord bevonden zijn, of de klacht door Würth is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

Artikel 10 RETOURZENDINGEN

1.Indien door Würth, om welke redenen dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door Würth hebben. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Würth geleden schade. Goederen die binnen 30 dagen teruggenomen en ontvangen zijn in het Centraal magazijn van Würth worden, mits onbeschadigd en in de originele verpakking binnen 14 dagen voor 100% gecrediteerd met aftrek van de vervoers-/transportkosten.

2. Voor retourlevering na 30 dagen geldt een afslagpercentage van 20% per maand van het factuurbedrag inclusief vervoers-/transportkosten. Na 2 maanden worden geen goederen meer retour genomen dan wel gecrediteerd.

3. Het in lid 1 en lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op goederen aangeschaft in een van de Würth Shops.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Würth aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is Würth niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover Würth’s aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.

3. Würth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Würth is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Indien Würth aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Würth beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Würth is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

6. Würth kan enkel aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Würth aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Würth toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Würth is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. In alle gevallen waarin Würth een beroep op het in lid 2 bepaalde toekomt, kunnen Würth's eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.

9. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is Würth, indien zaken op verzoek van de wederpartij een speciale oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, niet aansprakelijk voor de betreffende oppervlaktebehandeling of de invloed van deze behandeling op het materiaal, tenzij en voor zover Würth’s aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.

Artikel 12 GARANTIE

1. Indien Würth producten of productgroependiensten levert met een specifieke schriftelijke garantie in een document door Würth aan wederpartij verstrekt, is deze garantie van toepassing in plaats van de garantie in dit artikel. Garantie voor de afzonderlijke product groepen, zoals vermeld op de website (www.wurth.nl), waaronder in ieder geval geldt:

1. Handgereedschap en zebra producten

2. Modyf

3. Gasschiethamers

4. Machines en Accu’s

2. Een beroep op garantie, ongeacht of deze betrekking heeft op door Würth gedane of niet gedane leveringen, moeten schriftelijk bij Würth worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is doch uiterlijk binnen 14 dagen, mede om Würth in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de garantiebepaling vast te stellen.

3. Als de wederpartij binnen 12 maanden na levering van producten of diensten vaststelt dat hieraan een gebrek kleeft zal Würth enkel gehouden zijn binnen een redelijke termijn naar eigen keuze en goeddunken: het gebrek te repareren of te herstellen zonder de wederpartij daarvoor enige kosten, waaronder voor materiaal en transport, in rekening te brengen; het product te vervangen of de dienst opnieuw uit te voeren; of een creditnota aan de wederpartij te verstrekken ter hoogte van de prijs betaald voor het product of de dienst. In ieder geval zal Würth nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk zijn dan het bedrag dat wederpartij heeft betaald voor de relevante producten of diensten.

4. Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De wederpartij kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

5. De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door Würth toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval.

Artikel 13 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Würth is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Würth ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; – de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Würth kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Würth bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Würth kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Würth op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Würth de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

4. Indien Würth tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Würth gerechtigd tot vergoeding van door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de wederpartij haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Würth gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Würth, zal Würth in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Würth extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Würth anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Würth vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Würth op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan behoudt Würth zich het recht voor de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten integraal aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 14 E-COMMERCE

1 De wederpartij heeft de mogelijkheid om zichzelf te registreren en een persoonlijk user account op de website van Würth (www.wurth.nl) aan te maken. De User Account zal worden geactiveerd door Würth na controle van de registratie, en indien Würth dit wenselijk acht, een check van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Würth kan nimmer verplicht worden gesteld om een registratie te accepteren.

2 Alle door de wederpartij verstrekte informatie dient volledig, naar waarheid en nauwkeurig te zijn ingevuld. Eventuele toekomstige wijzigingen van de verstrekte informatie dienen onverwijld te worden doorgegeven aan Würth.

3 Het is de wederpartij niet toegestaan om zijn User Account en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Würth. De wederpartij erkent en gaat ermee akkoord dat zijn User Account niet gedeeld mag worden met derden.

4 Wanneer de User Account toch door derden wordt gebruikt, wordt er door Würth vanuit gegaan dat de wederpartij heeft ingestemd met het gebruik van zijn User Account. De wederpartij verleent hierbij de gebruiker van zijn User Account toestemming om overeenkomsten aan te gaan in naam en voor rekening van de wederpartij. Door de producten te leveren aan de gebruiker van de User Account en volgens diens instructies, heeft Würth aan haar verplichtingen voldaan.

5 De wederpartij is gehouden om zijn inloggegevens geheim te houden en de toegang tot zijn User Account op gepaste wijze te beperken. In het bijzonder is de wederpartij gehouden om zijn inloggegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik. De wederpartij is gehouden om Würth onverwijld schriftelijk te informeren in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van zijn User Account. Totdat Würth een dergelijke melding heeft ontvangen, wordt het gebruik van de User Account geacht te zijn goedgekeurd door de wederpartij en worden alle aankopen die met de User Account werden gedaan geacht bindend te zijn voor de wederpartij en in diens naam en voor diens rekening te zijn verricht.

Artikel 15 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Würth behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Würth heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Het overnemen van tekst of afbeeldingen uit Würth’s publicaties in welke vorm dan ook, waaronder op de website van Würth, is alleen toegestaan na Würth’s schriftelijke toestemming.

Artikel 16 PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID

Afbeeldingen van producten op de websites en catalogi dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden en gelden slecht bij benadering en zijn vrijblijvend.

Würth behoudt zich het recht voor om publicatiefouten in de breedste zin te herstellen. Würth behoudt zich het recht voor om elke bestelling kosteloos te annuleren. Voor onjuistheden in en afwijkingen van gegevens is Würth niet aansprakelijk.

Artikel 17 GESCHILLEN

1. Op alle met Würth gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 DEPOT

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Würth.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.