Privacy Beleid

PRIVACYBELEID EN TOESTEMMING TOT HET GEBRUIK VAN GEGEVENS BIJ WURTH.NL

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en we waarderen uw vertrouwen enorm. Würth Nederland BV en de overige met hen in een groep verbonden rechtspersonen ("Würth") verwerkt dagelijks informatie van persoonsgegevens. Würth respecteert daarbij altijd de privacy van de personen van wie zij informatie ontvangt en houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Dit privacy beleid (samen met onze voorwaarden voor gebruik van de website en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) legt uit welke gegevens Würth zoal verwerkt en voor welke doeleinden.

Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Door www.wurth.nl of eshop.wurth.nl ("onze sites") te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

U kunt dit document afdrukken of opslaan op uw computer met behulp van de afdrukfunctie van uw browser.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is Würth Nederland B.V. aan Het Sterrenbeeld 35, 5215 MK ’s-Hertogenbosch.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens door ons in overeenstemming met dit beleid wilt intrekken, kunt u een e-mail of brief sturen naar het volgende contactadres:

Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK ’s-Hertogenbosch
E-mail: info@wurth.nl

2. Uitvoering koop- en fabricageovereenkomsten

Voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling hebben we uw naam, adresgegevens, Kamer van Koophandel nummer, e-mailadres, betaalgegevens, BTW nummer en telefoonnummer nodig. Deze factuur- en afleveradres gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst.

Voor elke klant die zich op passende wijze bij ons registreert, maken wij een wachtwoord beveiligde, directe toegang tot zijn / haar gegevensrecords ("klantaccount") aan. Deze worden door ons opgeslagen. Met het aanmaken van een account verbindt u zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor niet-geautoriseerde derden. Würth Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruik van logingegevens en wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het betreffende misbruik.

3. Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, Kamer van Koophandel nummer, e-mailadres, betaalgegevens, BTW nummer, telefoonnummer factuur- en afleveradres nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden die in onder-aanneming voor ons werken.

4. (Direct) Marketing

Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten en het verbeteren van winkelervaringen op een permanente basis verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie kenbaar uit professionele sociale mediaprofielen, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken, bezoekverslagen . Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Informatie die we van u ontvangen wordt tevens gebruikt voor het ontwerpen van advertenties op maat van u en uw interesses. Hiertoe gebruiken we informatie zoals de ontvangst en leesbevestiging van e-mails, informatie over de computer en verbinding met internet, besturingssysteem en platform, uw bestelgeschiedenis, uw servicegeschiedenis, de datums en tijden van uw bezoeken aan de startpagina van onze sites en de producten die u hebt bekeken. Deze informatie wordt door ons uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm gebruikt. De analyse en evaluatie van deze informatie stelt ons in staat om onze sites en ons internetaanbod te verbeteren en individuele advertenties naar u te verzenden, d.w.z. advertenties waarin u producten aantreft waarin u misschien echt geïnteresseerd bent.

Voor zover u geen nieuwsbrieven of enige advertentie-uitingen van ons meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde uw toestemming hiervoor intrekken. Melding hiervoor in tekstvorm (e-mail of brief) volstaat. Er is natuurlijk ook een de-registratielink in elke nieuwsbrief of advertentie-e-mail.

5. Website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Würth hiermee de werking van haar website. Voor meer informatie: zie hieronder de toelichting op het gebruik van cookies.

Wij kunnen tevens informatie over u ontvangen als u een van de andere websites die wij gebruiken of de andere diensten die wij leveren, gebruikt. Würth werkt ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgingsservices, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie en kredietreferenties) en ontvangen mogelijk voor het uitvoeren van een koopovereenkomst en/of in het kader van onze dienstverlening informatie over u van hen .

Statistische gegevens zoals die we verzamelen van bezoeken aan onze online winkel en die niet direct met uw persoon kunnen worden verbonden. Deze statistieken omvatten bijvoorbeeld details van die pagina's in onze winkel die bijzonder populair zijn of van het aantal gebruikers dat specifieke pagina's van de Würth online winkel bezoekt.

6. Doeleinden van gegevensverwerking via website

Würth verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, die voor u interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in zake diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Würth een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Würth toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

8. Openbaarmaking van uw informatie

Wij delen uw persoonsgegevens, behalve in de hiervoor al genoemde gevallen, niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Würth, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van uw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van logistieke dienstverleners.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van strafrechtelijk onderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.

Würth maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

We kunnen daarnaast meer specifiek uw persoonlijke gegevens delen met/ openbaar maken aan:

(a) Elk lid van onze groep

(b) Analytics- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze sites;

(c) Kredietinformatiebureaus ten behoeve van het beoordelen van uw credit score wanneer dit een voorwaarde is voor het aangaan van een contract met u.

(d) in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;

(e) Als Würth Nederland B.V. of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde, in welk geval persoonlijke gegevens die zij over haar klanten in bezit heeft, een van de overgedragen activa zijn;

(f) Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze Web voorwaarden te handhaven of toe te passen. (Zie www.wurth.nl voor de Algemene voorwaarden) Tevens ook om de rechten, eigendommen of veiligheid van Würth Nederland B.V. en onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

9. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Würth kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Würth maakt daarvoor gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Uw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons concern voor onze interne bedrijfsvoering.

10. Cookies

Het accepteren van technische cookies is een voorwaarde voor het goed weergeven van onze sites.
Meer informatie over cookies en het instellen naar u eigen wensen kunt u op de pagina > cookies instellen

11. Logbestanden

Telkens wanneer onze sites worden bezocht, worden gebruiksgegevens verzonden via de betreffende internetbrowser en opgeslagen in protocolbestanden, zogenaamde serverlogbestanden. De aldus opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van toegang, naam van bezochte site, IP-adres, verwijzende URL (oorspronkelijke URL van waaruit u onze sites hebt bezocht), het verzonden gegevensvolume en het product en de versie informatie van de gebruikte browser.

Onder voorbehoud van de wettelijke verplichting om gegevens te bewaren, worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd na het einde van het gebruik. Bij geanonimiseerde IP-adressen worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat individuele details met betrekking tot persoonlijke of materiële omstandigheden niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke of specifieke persoon of alleen door de onevenredige inbreng van tijd, kosten en moeite.

Deze logbestandsgegevensrecords worden door ons geanonimiseerd geëvalueerd om ons in staat te stellen ons aanbod en de Würth online shop verder te verbeteren en ze gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller te detecteren en te corrigeren en servercapaciteiten te beheren. Zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen wanneer het gebruik van de Würth online shop bijzonder populair is en zo het relevante datavolume beschikbaar stellen om te garanderen dat de winkelervaring van de gebruiker zo snel en gemakkelijk mogelijk is. Bovendien stelt de analyse van de protocolbestanden ons in staat om eventuele fouten in de Würth online-shop sneller te identificeren en recht te zetten.

12. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken we zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor gebruiken we de services die worden aangeboden via Google Analytics, Google Adwords en Matomo (Piwik - https://piwik.pro)

12.1 Google Analytics

Onze sites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw websitegebruik kan worden uitgevoerd.

De informatie over uw gebruik van onze sites die via de cookie is gegenereerd, wordt over het algemeen verzonden naar een server die wordt beheerd door Google in de VS en daar wordt opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering is geactiveerd op onze sites, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die het verdrag over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server die wordt beheerd door Google in de VS en daar wordt afgekort. In opdracht van de exploitant van onze sites gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van onze sites te evalueren om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website verdere diensten te bieden die zijn gerelateerd aan het gebruik van de website en internetgebruik.

Het IP-adres dat via Google Analytics vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengebracht met andere gegevens die door Google worden bewaard.

12.2 Google AdWords

Onze sites gebruiken ook remarketing van Google AdWords, die advertenties voor u weergeeft op basis van de delen van onze sites die u heeft bekeken door een cookie in uw webbrowser te plaatsen. Deze cookie identificeert u op geen enkele manier of geeft geen toegang tot uw computer of mobiele apparaat. Met Google AdWords Remarketing kunnen we onze marketing afstemmen op uw behoeften en alleen advertenties weergeven die voor u relevant zijn.

U kunt op elk gewenst moment de opslag van cookies via de bijbehorende instelling in uw webbrowsersoftware voorkomen. De instructies voor het verwijderen van cookies van uw computer of mobiele apparaat zijn afhankelijk van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze sites kan betekenen dat u mogelijk niet alle functies van onze sites volledig kunt gebruiken.

Om u af te melden voor gepersonaliseerde advertentieweergave in het inhoudsnetwerk van Google, bezoekt u Google Beheer van advertentievoorkeuren. Bovendien kunt u voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens door Google worden geregistreerd en betrekking hebben op uw gebruik van onze sites (inclusief uw IP-adres).

12.3 Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyseservice Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde "permanente cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee het gebruik van de website wordt geanalyseerd. Hiertoe wordt de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De informatie die door de cookie over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt niet bekendgemaakt aan derden. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

12.4 sociale plug-ins van Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube en Twitter

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerken Facebook, Instagram, Pinterest YouTube en de microblogdienst Twitter gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc., Pinterest Inc. Youtube en Twitter Inc. ("Provider").

Facebook en Instagram worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en Instagram en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Ga voor een overzicht van Pinterest-plug-ins en hun uiterlijk naar: https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service

YouTube wordt beheerd door YouTube Inc. 901 Cherry Avenue, San Bruno, California, United States. Ga voor het beleid en veiligheid van Youtube naar https://www.youtube.com/intl/nl/yt/about/

Twitter wordt mogelijk gemaakt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Ga voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk naar: https://twitter.com/about/resources/buttons

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn de plug-ins op de site geïntegreerd via "Shariff" van Heise online. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding met de server van Facebook, Pinterest, YouTube en Twitter wordt gemaakt. Alleen wanneer u actief op een knop "Delen" klikt en daarmee uw toestemming geeft voor de gegevensoverdracht, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube of Twitter.

Met uw klik ontvangen de providers de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen profiel bij de betreffende provider hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende provider in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij een van de sociale netwerken, kunnen de providers het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel op Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube of Twitter. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins werkt, de "Vind ik leuk" of de knop "Tweet", wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk of op uw account gepost en daar getoond aan uw contacten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals hun rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacy beleid van de aanbieder.

Als u niet wilt dat de gegevens die via onze website worden verzameld, rechtstreeks aan uw profiel in de betreffende dienst worden gekoppeld, moet u zich afmelden bij de relevante service voordat u de plug-ins activeert.

13. Gegevensoverdracht/beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden veilig door ons verzonden via codering. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor uw klantenlogin. SSL (Secure Socket Layer). Toegegeven, niemand kan absolute bescherming garanderen. Würth spant zich in om onze websites en alle systemen technisch zo in te richten en te beveiligen teneinde vernietiging, toegankelijkheid of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen tot het minimum te beperken

14. Automatische afmelding / tijd monitoring faciliteit

Om te zorgen dat u op de juiste manier uitlogt bij onze online winkel, moet u ervoor zorgen dat u altijd de knop "Afmelden" selecteert. U kunt deze vinden door in de hoofdnavigatie op "Mijn Würth" te klikken. Na 90 minuten niet-actieve online-tijd zal het systeem echter zelf uitloggen en dient u voor het verder winkelen weer opnieuw in te loggen. Wij raden u echter aan om zelf uit te loggen, dit te bescherming van uw gegevens.

15. Informatierechten van betrokkenen

U heeft jegens Würth Nederland een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens wissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. Dit wordt door ons na verificatie vernietigd. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevens wissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;

– u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;

– u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;

– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;

– wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;

– wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

16. Contact met ons opnemen

We nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden doorgestuurd naar derden, verzoeken wij u vriendelijk om uw vragen hierover per e-mail of post samen met uw klantnummer en persoonlijke gegevens te sturen naar:

Würth Nederland B.V.

Het Sterrenbeeld 35

5215 MK ’s-Hertogenbosch

E-mail: klantbeheer@wurth.nl

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u eveneens contact opnemen met ons via bovenstaande contactgegevens. Würth zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

17. Sites van derden

Onze sites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer alstublieft alle persoonlijke gegevens op deze websites

18. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

19. Wijzigingen in ons privacy beleid

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie 2019/2020